Novia Nur Fitriana sari - Muslima.ID

Asal mula masuknya Abu Bakar As-Siddiq ke agama Islam

Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang sahabat nabi yang termasuk dalam As Sabiqun Al Awalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau memiliki nama...

Kisah Julaibib ra, sahabat yang sangat dicintai Rasulullah

Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi, Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian."...

Kisah Abu Dujanah ra dan pohon kurma, wujud mukjizat Rasulullah SAW

Abu Dujanah ra (radhiallahu 'anhu), adalah sahabat Nabi dari kabilah Khazraj.Beliau adalah sahabat Rasulullah yang gagah berani di medan laga, namun beliau pernah membuat Rasulullah...

Kisah Rabi’ah bin Ka’ab yang rendah hati meskipun sedang terbakar emosi

Kisah Rabi'ah bin Ka'ab pemuda miskin keturunan suku Aslam. Beliau tak memiliki keluarga, harta maupun tempat tinggal. Beliau tinggal di masjid bersama dengan kaum...

Kisah Rabi’ah bin Ka’ab yang sangat mencintai Rasulullah sejak kecil

Rabi'ah bin Ka'ab adalah keturunan suku Aslam, yang merupakan pemuda miskin, tidak memiliki keluarga, harta maupun tempat tinggal. Sedemikian miskinnya hingga beliau tinggal di Shuffatul...

Kisah Nabi Zakaria as yang selalu sabar dalam doa dan penantian

Nabi Zakaria terlahir di Palestina dari suku Bani Israil pada masa kekuasaan Romawi. Beliau diutus Allah Untuk meluruskan umat Bani Israil yang sudah mulai...

Kisah Nabi Hud dan kaum ‘Ad yang menyembah berhala

Nama Nabi Hud dan kaum 'Ad disebutkan sebanyak 7 kali di dalam Al-Qur'an. Yakni dalam surah al-a'raf(7): 65, Hud(11): 50,53,58,60,89 dan Asy-Syu'ara'(6): 124. Kaum 'Ad...

Utsman bin Affan, khalifah ketiga yang kaya raya dan berhati mulia

Utsman bin Affan, sahabat nabi yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin, adalah teladan kebesaran jiwa seorang muslim. Mengapakah demikian? Beliau termasuk golongan As-Sabiqun al-Awwalun (golongan yang...